Statut

Statut Stowarzyszenia “EUROPA FORUM”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1. Stowarzyszenie „Europa Forum” zwane dalej “stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2. Stowarzyszenie jest niepolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, Wrocław.

§4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5.

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, także wówczas, gdy są pracownikami stowarzyszenia.

§6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§7. Celem stowarzyszenia jest:

 • wspieranie dobroczynności, działalności oświatowej, działalności kulturalnej i ochrony środowiska,
 • wspieranie działania firm z kapitałem europejskim i przyczynienie się w ten sposób do rozwoju gospodarczego tego regionu,
 • wspieranie działań gospodarczych, kulturalnych i naukowych organizowanych przez placówki dyplomatyczne krajów Unii Europejskiej.

§8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie odczytów, seminariów, konferencji,
 2. Organizowanie szkoleń,
 3. Organizowanie imprez charytatywnych,
 4. Organizowanie pomocy stypendialnej,
 5. Popularyzowanie wiedzy o polskiej i europejskiej kulturze i gospodarce,
 6. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno – oświatowymi, naukowymi, gospodarczymi oraz środkami społecznego przekazu.

ROZDZIAŁ II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9.

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, także cudzoziemcy.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

§10.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 2. Prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, jak i czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia przysługuje, zgodnie z postanowieniami Statutu, wyłącznie tym członkom Stowarzyszenia, którzy terminowo dopełniają obowiązku określonego w §14 pkt 3 Statutu, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku zaległości członka w zapłacie składki członkowskiej lub w spełnieniu jakiegokolwiek innego świadczenia obowiązującego w Stowarzyszeniu, trwającej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, Zarząd Stowarzyszenia jest uprawniony do pozbawienia go praw, o których mowa w ust. 2.

§11.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, a także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. O przyjęciu osoby w poczet członków decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji członkostwa.
 3. Od negatywnej uchwały zarządu przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania członków, w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.

§12.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała pomoc rzeczową lub finansową na cele stowarzyszenia.
 2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje zarząd w formie uchwały na podstawie wniosku zainteresowanej osoby.

§13. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w pracę stowarzyszenia. Nadanie tego tytułu następuje na wniosek zarządu na mocy uchwały walnego zebrania członków.

§14. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywności w pracach stowarzyszenia, propagowania jego programu i celów,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
 3. regularnego płacenia składek i innych świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu.

§15. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów stowarzyszenia.

§16. Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. śmierci, utraty osobowości prawnej, wykreślenia z odpowiedniego rejestru,
 3. wykluczenia na skutek orzeczenia sądu koleżeńskiego,
 4. pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały walnego zebrania członków,
 5. orzeczenia sądu, w którym orzeczono umyślne przestępstwo, wpisania do rejestru niewypłacalnych dłużników, uznania przez polskie władze, że osoba nie może przebywać na terytorium Polski.

ROZDZIAŁ III
Władze Stowarzyszenia

§17.

 1. Władzami stowarzyszenia są walne zebranie członków, zarząd, komisja rewizyjna, sąd koleżeński, inne komisje powołane przez walne zebranie członków.
 2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, walne zebranie członków może zostać zastąpione zebraniem delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do nowych wyborów.
 3. Szczegółowy tryb wyborów delegatów określa regulamin wydany przez zarząd.

§18.

 1. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 12 miesięcy, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania, głosowanie może odbyć się tajnie po poparciu wniosku przez 1/3 biorących udział w głosowaniu.
 2. Uchwały władz stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania, głosowanie może odbyć się tajnie po poparciu wniosku przez 1/3 biorących udział w głosowaniu.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów.

Walne zebranie członków stowarzyszenia

§19.

 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
 2. W walnym zebraniu członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie władz członków wspierających, zaproszeni goście.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania członków zawiadamia pisemnie zarząd, co najmniej na cztery tygodnie przed terminem zebrania.

§20.

 1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne zebranie członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Obradami kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

§21.

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie komisji rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 członków zwyczajnych (delegatów) stowarzyszenia.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne walne zebranie członków w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 3. Nadzwyczajne walne zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Jednakże, gdy obecni będą wszyscy uprawnieni do głosowania do porządku obrad można wprowadzić inne sprawy, poza zmianą statutu.

§22.

 1. Uchwały walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie przewiduje inaczej.
 2. W przypadku, gdy wskutek nie osiągnięcia wymaganej ilości uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu, zebranie członków nie jest zdolne do skutecznego podjęcia uchwał, niezwłocznie po jego zakończeniu przeprowadza się kolejne zebranie członków.
 3. W przypadku określonym w ust. 2, kolejne zebranie członków jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim uprawnionych do głosowania.
 4. O skutkach określonych w ust. 2-3, zarząd poucza każdorazowo członków w treści zawiadomienia, o którym mowa w §19 ust. 3.
 5. Procedura określona w ust. 2-3 nie ma zastosowania w sprawach ujętych w Rozdziale V Statutu: Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia.

§23.

 1. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
  1. uchwalanie i zmiana statutu,
  2. uchwalanie głównych kierunków działania stowarzyszenia,
  3. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz stowarzyszenia,
  4. wybór i odwołanie członków władz naczelnych stowarzyszenia,
  5. uchwalanie zasad zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu,
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,
  8. udzielanie absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej,
  9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego stowarzyszenia na wniosek zarządu,
  10. podejmowanie uchwał o wstąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji,
  11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu,
  13. podjęcie uchwały o wprowadzeniu wpisowego dla nowych członków,
  14. podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.
 2. Od uchwały walnego zebrania członków o pozbawieniu godności członka honorowego przysługuje prawo zwrócenia się do walnego zebrania członków za pośrednictwem zarządu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Termin do wniesienia wniosku wraz z uzasadnieniem wynosi 14 dni, a jeżeli podczas walnego zebrania członków nie były obecne osoby, których uchwała dotyczy, termin biegnie od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem. W takim przypadku stosuje się odpowiednio § 21 ust. 2.

Zarząd

§24. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.

§25.

 1. W skład zarządu wchodzi prezes oraz maksymalnie 10 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera spośród swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Prezes stowarzyszenia kieruje pracami zarządu.
 3. Zasady i tryb działania zarządu ustala regulamin uchwalony przez zarząd.
 4. W razie długotrwałej niemożności sprawowania funkcji przez prezesa, na ten okres jego obowiązki przejmuje jeden z wiceprezesów wyznaczony przez pozostałych członków zarządu.
 5. Zarząd zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące.

§26.

 1. Zarząd do prowadzenia spraw stowarzyszenia może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro.
 2. Biurem kieruje kierownik biura lub w czasie jego nieobecności zastępca kierownika.
 3. Pracowników określonych w ust.2 zatrudnia zarząd.

§27.

 1. Do zakresu działania zarządu należy:
  1. zwoływanie walnego zebrania członków (delegatów),
  2. określanie szczegółowych kierunków działania stowarzyszenia,
  3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
  4. uchwalanie budżetu stowarzyszenia,
  5. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
  6. określanie wysokości składek członkowskich,
  7. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał o delegowaniu przedstawicieli stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji i na imprezy zagraniczne,
  9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  10. zgłaszanie wniosków o nadanie przez walne zebranie członków tytułu honorowego członka stowarzyszenia,
  11. wnioskowanie do sądu koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego pełniącego funkcję we władzach stowarzyszenia,
  12. składanie sprawozdań walnemu zebraniu członków stowarzyszenia,
  13. wykonywanie innych zadań nie należących do kompetencji pozostałych władz stowarzyszenia,
  14. zawiadamianie komisji rewizyjnej o posiedzeniu zarządu,
  15. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członka stowarzyszenia prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, jak i czynnego i biernego prawo wyborczego do organów Stowarzyszenia z powodu zaległości w zapłacie składki członkowskiej lub w spełnieniu jakiegokolwiek innego świadczenia obowiązującego w Stowarzyszeniu, trwającej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

§28. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 pozostałych członków zarządu, komisji rewizyjnej w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Komisja rewizyjna

§29. Komisja rewizyjna jest władzą stowarzyszenia do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§30. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.

§31. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie corocznej kontroli finansowej i merytorycznej działalności stowarzyszenia. Kontrola nie obejmuje działania sądu koleżeńskiego,
 2. przedstawianie zarządowi protokołów pokontrolnych,
 3. zwoływanie walnego zebrania członków w razie nie zwołania go przez zarząd w terminie i trybie określonym przez statut,
 4. zwoływanie posiedzenia zarządu, które powinno się odbyć w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku,
 5. uchwalenie własnego regulaminu oraz regulaminu komisji rewizyjnej oddziałów,
 6. składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków o udzielenie, lub nie udzielenie absolutorium członkom władz stowarzyszenia lub każdemu członkowi zarządu,
 7. żądanie wyjaśnień pisemnych i ustnych od członków stowarzyszenia i członków władz stowarzyszenia.

§32.

 1. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w stowarzyszeniu.
 2. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§33. W przypadku określonym w § 31 ust.3 walne zebranie członków stowarzyszenia powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia żądania, zebranie zarządu nie później niż w terminie 21 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd koleżeński stowarzyszenia

§34. Sąd koleżeński stowarzyszenia powoływany jest przez walne zebranie członków, do którego należy:

 1. rozpatrywanie spraw wniesionych przez zarząd lub komisję rewizyjną w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach stowarzyszenia,
 2. uchwalenie regulaminów dla siebie,
 3. orzekanie o zgodności uchwał władz stowarzyszenia ze statutem,
 4. orzekanie o naruszeniu przez członków statutu,
 5. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami stowarzyszenia.

§35.

 1. Sąd koleżeński stowarzyszenia składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie sądu koleżeńskiego stowarzyszenia nie mogą pełnić funkcji w innych władzach stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący sądu koleżeńskiego stowarzyszenia ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu stowarzyszenia.

§36. Sąd koleżeński orzeka w pełnym składzie trzyosobowym. Rozpoznaniem kieruje przewodniczący lub wyznaczony przez niego zastępca. Postępowanie toczy się na zasadach jawności, równorzędności i zapewnieniu prawa do obrony. Od postanowień sądu przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków.

§37. Termin do wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem wynosi 14 dni, a jeżeli podczas ogłoszenia nie były obecne osoby, których orzeczenie dotyczy, termin biegnie od dnia doręczenia orzeczenia. Sąd koleżeński uzasadnia orzeczenie z urzędu.

§38.

 1. Sąd koleżeński może wymierzyć kary:
  • upomnienia,
  • wykluczenia ze stowarzyszenia.
 2. Kara wykluczenia ze stowarzyszenia może być wymierzona w szczególności w przypadku zaległości w płatnościach składek członkowskich i innych deklarowanych świadczeń przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

ROZDZIAŁ IV
Majątek i fundusze

§39. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§40.

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 1 kwartału każdego roku.
 2. Nowo przyjęci członkowie stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

§41. Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

§42. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

ROZDZIAŁ V
Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§43.

 1. Zmiany statutu wymagają uchwały walnego zebrania członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Każda zmiana statutu wymaga dostarczenia projektu zmian uprawnionym do głosowania wraz z zaproszeniem na walne zebranie członków.
 3. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.
 4. Rozwiązanie stowarzyszenia powodują:
  • orzeczenie sądu,
  • własna uchwała walnego zebrania członków o rozwiązaniu stowarzyszenia.

Rozwiązanie stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały walnego zebrania członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia winna określać sposób likwidacji i przeznaczenie majątku zlikwidowanego stowarzyszenia.