Polityka prywatności

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZAUFANIE OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY SĄ DLA NAS BARDZO WAŻNE. CHCIELIBYŚMY POINFORMOWAĆ PAŃSTWA O NASZYCH ZASADACH GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ZABEZPIECZANIA, PRZEKAZYWANIA I WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POINFORMOWAĆ DO KOGO MOŻNA SIĘ ZWRÓCIĆ W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

(1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dalej „Administrator”, „My” lub „Stowarzyszenie” jest

Stowarzyszenie EUROPA FORUM z siedzibą pl. Solny 4, 50-060 Wrocław
KRS: 0000153478, NIP: 8992482614, REGON: 932913590

Administrator danych osobowych odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z RODO.

(2) KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Dane kontaktowe Administratora:

– e-mail: info@ef.com.pl
– adres do korespondencji: pl. Solny 4, 50-060 Wrocław

Postanowienia ogólne

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych są określone w niniejszej polityce prywatności.

(3) CEL PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:

Cel przetwarzania danych osobowych: Podstawa prawna przetwarzania: Okres przechowywania:
(a) udzielanie odpowiedzi na pytania zadane z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie https://europa-forum.org/pl/kontakt/ lub przesłane do nas w wiadomości e-mail oraz udzielanie odpowiedzi na pytania przesłane do nas z platformy evenea (w związku z organizowanym przez nas wydarzeniem, na które wymagana jest rejestracja) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na Pani/Pana żądanie tj. udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, prośba o kontakt wystosowana przez Ciebie przy użyciu formularza na stronie www czy też za pomocą poczty elektronicznej) Dane osobowe przechowywane są przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, gdy zostanie zgłoszona w sprawie reklamacja, żądanie itp. (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia umowy/relacji), o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania np. przetwarzanie przez nas danych w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwia prowadzenie komunikacji drogą elektroniczną.

(b) komunikacja z osobami kontaktującymi się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych (udzielanie odpowiedzi na komentarze i wiadomości etc.) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i przez okres po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia relacji/umowy).

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwia prowadzenie komunikacji za pośrednictwem portali społecznościowych.

(c) realizacja działań statutowych Stowarzyszenia m.in. w zakresie określonych zasad „nabywania i utraty członkostwa” w tym rozpatrzenie deklaracji członkowskiej, wybór Zarządu Stowarzyszenia oraz prowadzenie Ewidencji Członków Stowarzyszenia Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie) oraz Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze”) w związku z wymaganiami Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zmi. Dane osobowe zawarte w deklaracji będą przetwarzane przez okres członkostwa a potem przez okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia, czyli przez 6 lat od końca roku, w którym ustało członkostwo oraz przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę administracyjną (w zależności od tego co nastąpi później).

O ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania np. przetwarzanie przez nas danych w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

W przypadku decyzji o braku akceptacji deklaracji członkowskiej dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po podjęciu decyzji.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zmi. Brak ich podania uniemożliwia członkostwo w Stowarzyszeniu. Podanie danych i członkostwo w Stowarzyszeniu są dobrowolne.

(d) prowadzenie marketingu bezpośredniego (wysyłka newslettera) w tym informowanie o organizowanych wydarzeniach Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie) i/lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”) Jeżeli dane (adres e-mail) są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie) dane przechowywane są do momentu wycofania Pani/Pana zgody. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem w sposób podany w punkcie (2). W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli dane (adres e-mail) są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, albo do momentu wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (Art.21 ust.3 RODO). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych (adres e-mail, imię, nazwisko) do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych Administrator nie będzie już przetwarzać w tym celu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie newslettera.

(e) prowadzenie rejestracji uczestników wydarzeń, których jesteśmy organizatorem i na które wymagana jest rejestracja Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie) Dane przechowywane są przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, gdy zostanie zgłoszona w sprawie reklamacja, żądanie itp. (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia umowy/relacji), o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania np. przetwarzanie przez nas danych w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia rejestrację Pani/Pana uczestnictwa w wydarzeniu.

(f) przetwarzanie wizerunku w związku z prowadzeniem działalności promocyjno-marketingowej Administratora, przedstawienia informacji o wydarzeniach oraz usługach Administratora, w tym publikowanie zdjęć z wydarzeń organizowanych przez Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie) Dane przechowywane są do momentu wycofania, przez osobę, której dane dotyczą, zgody na dalsze przetwarzanie jej danych osobowych.

Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem w sposób podany w punkcie (2). W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

O ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania np. przetwarzanie przez nas danych w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym. Podanie danych jest dobrowolne.

(g) Przyjmowanie składek, darowizn oraz korzystanie z ofiarności publicznej zgodnie z art.33.2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zmi. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze”)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”)

Dane (adres e-mail) otrzymanie przez nas od banku w przypadku wykonania przelewu bankowego lub dane otrzymane przez w związku z wykorzystaniem systemu płatności PayPal skorzystania z Art. 6 ust. 1 lit. f) przechowywane będą do czasu wykonania umowy darowizny, a w ramach realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano darowizny na rzecz Stowarzyszenia.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny.

(h) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, podnoszonych przez lub wobec Administratora Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”) Dane są przechowywane przez okres:

 • po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • lub przedawnione”,
 • przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę administracyjną,
 • w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym dowody księgowe (mogące zawierać dane osobowe) przechowywane muszą być „przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone Podanie danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym.
(i) przetwarzanie w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

Dane są przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i przez okres po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia relacji/umowy).

W przypadku, w którym dane osobowe i treść korespondencji stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

(j) przechowywanie plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze PC, laptopie, tablecie, telefonie/smartfonie, Smart TV) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie) Dane przechowywane są do momentu wycofania, przez osobę, której dane dotyczą, zgody na dalsze przetwarzanie jej danych osobowych – zobacz też punkt (8).

Podanie danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym. Ich nie podanie (zablokowanie instalacji plików cookies) może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

(k) zawarcie i wykonywanie umowy (w tym zapewnienie odpowiedniej jakości usług) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i rozliczeń oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia umowy/relacji) o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania np. przetwarzanie przez nas danych w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym (Komparycja stron umowy)

brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie zawarcie i/lub wykonanie umowy.

(l) wstawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („wypełnienie obowiązku prawnego”) w zawiązku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z art. 86 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa. Dane są przechowywane przez okres w którym przepisy nakazują przechowywanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (tj. przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne zobowiązania podatkowe.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia realizację obowiązku prawnego.

(4) ODBIORCY DANYCH

Administrator korzysta z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych. Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać przekazane (powierzone) dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracującym z Administratorem odbiorcom:

 • podmiotom świadczącym Administratorowi usługi pomocy technicznej oraz dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie Administratorowi działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu),
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną (np. brokerzy kurierscy) – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy i korespondencji,
 • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne – w przypadku przekazywania nam dotacji – dane podaje Pani/Pan samodzielnie na stronie podmiotu,
 • wybranym podmiotom działającym na zlecenie Administratora przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, doradczych, tłumaczeniowych, prawnych – w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania,

W zakresie rejestracji uczestników na wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie, korzystamy z serwisu internetowego Evenea prowadzonego przez Event Labs sp. z o.o. – dane podaje Pani/Pan samodzielnie na stronie podmiotu – zobacz też https://evenea.pl/pl/polityka-prywatnosci.

W szczególnych sytuacjach odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. w ramach prowadzonych postępowań. Dane osobowe mogą być udostępniane organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, działającym a podstawie odrębnych przepisów.

Administrator może zabezpieczyć dane dla celów dowodowych:
a) na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania;
b) na pisemny wniosek osób trzecich.

(5) PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię), w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, do:

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 – z uwagi na wykorzystywanie przez Administratora rozwiązań chmurowych,

Linkedin Corporation, 1000 W. Maude Ave. Sunnyvale, California 94085 – z uwagi na możliwość skontaktowania się z Administratorem przez portal społecznościowy (dane osobowe podaje Pani/Pan samodzielnie – zobacz punkt (10))

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043- z uwagi na możliwość skontaktowania się z Administratorem przez portal społecznościowy (dane osobowe podaje Pani/Pan samodzielnie – zobacz punkt (10))

Twitter, 1355 Market Street #900 San Francisco, California 94103 – z uwagi na możliwość skontaktowania się z Administratorem przez portal społecznościowy (dane osobowe podaje Pani/Pan samodzielnie – zobacz punkt (10))

Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 – z uwagi na możliwość skontaktowania się z Administratorem przez portal społecznościowy (dane osobowe podaje Pani/Pan samodzielnie – zobacz punkt (10))

The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 – właściciel platformy MailChimp, za pomocą której rozsyłany jest Nasz newsletter – zobacz również punkt (9),

Podmioty te gwarantują, ze dane osobowe przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, są bezpieczne, ponieważ są chronione w ramach porozumienia UE-USA – zobacz też Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami (dane teleadresowe podane w pkt.2).

Miej na uwadze, że upublicznione na stronie https://europa-forum.org/ dane osobowe (np. wizerunek) – nie będą, co do zasady, przekazywane w sposób zamierzony do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) -niemniej jednak z uwagi na zasięg sieci Internet do opublikowanych danych osobowych mogą mieć dostęp osoby/podmioty z państw spoza EOG.

(6) PANI/PANA PRAWA / PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne aby móc przetwarzać dane osobowe w określonym celu, Administrator pozyskuje taką zgodę. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie– szczegóły punkt (3) – kontaktując się z Administratorem w sposób podany w punkcie (2).

Przetwarzanie danych osobowych nie zawsze wymaga zgody. Nie jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych jeżeli spełniona jest jakakolwiek inna przesłanka legalizująca ich przetwarzanie zgodnie z Art. 6 RODO np. jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami) lub podejmujemy działania na Pani/Pana żądanie lub z Pani/Pana inicjatywy.

Na zasadach określonych w RODO przysługują Pani/Panu również następujące prawa:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie,
 • prawo do sprostowania tych danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (”bycia zapomnianym”) lub do ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych – (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
 • prawo do przenoszenia tych danych osobowych.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (np. wysyłka newslettera), w dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych w tym celu.

W przypadku chęci realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do Administratora za pomocą wiadomości e-mail na adres info@ef.com.pl, listownej lub składając wniosek osobiście w siedzibie Administratora pl. Solny 4, 50-060 Wrocław. Aby mieć pewność, że osoba składająca wiosek jest uprawniona do jego złożenia, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość składającego.

Administrator Danych jest obowiązany, udzielić stosownej informacji na piśmie. Z przepisów RODO wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Masz prawo również wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa.

(7) OBOWIĄZEK LUB BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Administratorowi danych osobowych czy też korzystanie z serwisu https://europa-forum.org/ jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych wskazanych w formularzach zgłoszeniowych uniemożliwia realizację poszczególnych celów przetwarzania. Zobacz szczegóły punkt (3).

(8) CIASTECZKA (PLIKI COOKIE)

Strona internetowa https://europa-forum.org/ wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”) czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputer, tablet, telefon). Pliki te umożliwiają analizę sposobu użytkowania strony internetowej oraz zidentyfikowanie przeglądarki internetowej Użytkownika. Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki można zablokować instalację plików cookies – może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Aby zablokować zapisywanie ciasteczek Użytkownik powinien w przeglądarce internetowej włączyć ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy wyrazi na to zgodę.

Aby zaakceptować stosowanie plików cookies Administratora, blokując jednoczenie użycie plików cookies firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie zablokować automatyczną instalację plików cookies lub zażądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Więcej informacji:

(9) NEWSLETTER

Newsletter jest wysyłany Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres e-mail.

W każdej chwili zgoda na otrzymywanie newslettera może być wycofana przez kliknięcie, podanego w każdym newsletterze, linku z rezygnacją / zmianą ustawień lub kontaktując się z nami (dane teleadresowe podane w pkt.2).

Dane osobowe niezbędne mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego z uwagi na świadczoną przez Administratora usługę newsletter. Przekazanie jest zatem niezbędne dla świadczenia usług na rzecz użytkownika. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

Administrator informuje, że obecnie przesyła newsletter z wykorzystaniem platformy MailChimp, dlatego odbiorcą Pani/Pana danych osobowych (adres e-mail) jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

Podmiot ten gwarantuje, ze dane osobowe przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, są bezpieczne, ponieważ są chronione w ramach porozumienia UE-USA – zobacz też Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez TARCZĘ PRYWATNOŚCI UE-USA

Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami (dane teleadresowe podane w pkt.2).

(10) PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Nasza strona internetowa jest wyposażona we wtyczki do portali społecznościowych Linkedin Corporation, Google LLC, Twitter, Facebook Inc., które są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych polityk prywatności / regulaminów. Każde polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne zostaną zapisane przez portal społecznościowy. W takim przypadku również Stowarzyszenie stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie chce Pani/Pan aby portale społecznościowe przetwarzały informacje dotyczące Pani/Pana relacji ze Stowarzyszeniem zachęcamy do kontaktu z nami e-mailem, telefonicznie, listownie, osobiście lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie https://europa-forum.org/pl/kontakt/. Aby uniknąć rejestracji odwiedzin na naszej stronie przez portal społecznościowy, użytkownik powinien wylogować się z serwisu portalu społecznościowego przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

(11) ANALIZA INTERNETOWA

Administrator korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics udostępnianej przez firmę Google. Google Analytics analizuje zachowanie użytkownika na stronie internetowej dzięki użyciu plików cookies. Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dla stron korzystających z Google Analytics oraz świadczenia innych usług. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Poprzez korzystanie ze strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Strona internetowa analizowana jest przez Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z danym Użytkownikiem.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony i korzystanie z wszystkich jej funkcji może okazać się niemożliwe.

Zgodę na pobieranie i gromadzenie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

W celu uniemożliwienia przesyłania danych, wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (w tym z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, wystarczy pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczki blokujące dostępne pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

(12) PLIKI LOGU SERWERA

Przeglądarka internetowa udostępnia dane o działaniach użytkownika na stronach internetowych Administratora, które są zapisywane w plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany).

Rekordy danych pliku logu serwera są poddawane analizie w celu usuwania błędów, zarządzania wydajnością serwera, ochrony przed atakami typu DDoS i dostosowywania treści.

(13) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Ciebie (osoby, której dane dotyczą) skutki prawne w tym do profilowania.

(14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.