Sąd koleżeński

Sąd koleżeński stowarzyszenia EUROPA FORUM

Sąd koleżeński stowarzyszenia powoływany jest przez walne zebranie członków, składa się z 3 członków.

Mitglied des Kollegialgerichts
Mitglied des Kollegialgerichts

Do jego kompetencji należy:

  1. rozpatrywanie spraw wniesionych przez zarząd lub komisję rewizyjną w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach stowarzyszenia,
  2. uchwalenie regulaminów dla siebie,
  3. orzekanie o zgodności uchwał władz stowarzyszenia ze statutem,
  4. orzekanie o naruszeniu przez członków statutu,
  5. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami stowarzyszenia.

Aktualnie w skład sądu koleżeńskiego wchodzą następujące osoby:

Kollegialgericht EF

Obecni członkowie sądu koleżeńskiego: (od lewej)
Pan Peter Klinkert, Pan Falk Rohmberger, Pan Thomas Kwaterski